Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o.
Považská 51, 940 01  Nové Zámky

office:
tel.č. 035/6402072
tel. a fax:   035/6400056
fax:            035/6408451

mobil office: 0903/804751
T- Mobile: 0903/422585
Orange:    0908/771057

IČO: 35854405
IČ DPH 2021610712


Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel Sro., vložka číslo:18632/N