Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Spoločnosť zabezpečuje vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom. Vedenie účtovníctva je zabezpečené pracovníčkami s dlhoročnou praxou v účtovníctve.

 

• mesačné spracovanie účtovných dokladov klienta do výstupnej zostavy

• vypracovanie štatistických výkazov a mesačných, resp. štvrťročných daňových priznaní k DPH

• vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmov

• spracovanie účtovníctva

• účtovné poradenstvo (telefonické, e-mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)

• riešenia rozsiahlejších či špecifických účtovných problémov

• spolupráca a konzultácie pri zostavovaní účtovných závierok

• preverenie účtovníctva mimo auditu

• spolupráca v oblasti účtovnej metodiky

• finančné rozbory a analýzy a pod.

 

Spracovanie mzdovej agendy:

• kompletné prevzatie mzdovej evidencie do účtovného softvéru našej spoločnosti

• prihlásenie zamestnancov do jednotlivých poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia

• zabezpečenie všetkých formalít v súvislosti so mzdovou evidenciou

• zastupovanie v prípadoch kontrol zo strany daňového úradu, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

• príprava prevodných príkazov do banky pri výplate miezd a ostatných odvodov

• vypracovanie ročného zúčtovania daní pre zamestnancov

• vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre zamestnancov

• predkladanie hlásení a prehľadov pre daňové úrady

• priebežné poradenstvo v oblasti mzdovej problematiky a pod.

 

Kompletný ekonomický servis:

• Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie.

• Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme externých kontrol a poskytujeme pracovníkom kontrolných orgánov informácie o svojej činnosti pre klienta.

• Pre klienta zabezpečujeme po dohode doručenie výkazov do sídla klienta prípadne priamo na príslušné inštitúcie a doručenie dokladov na spracovanie do sídla spoločnosti,

  zabezpečujeme aj elektronické podávanie písomností.

 

Našou veľkou prednosťou je to, že disponujeme kvalitným softvérom na spracovanie miezd od spoločnosti MRP – Company s.r.o.